Mobile menu
Profile

Contabil Senior

Poziții disponibile: O poziție
198
0
FULL-TIME

CERINȚE 

Ø   Studii superioare - specializarea domeniul  financiar - contabil - minimum 5 ani;

Ø   Experiență relevantă - producție și comerț;

Ø Cunoștințe de operare calculator Windows, MS Office (Word, Excel).


RESPONSABILITĂȚI 

Ø  Supervizează şi supraveghează toate activităţile din Departamentul Financiar-Contabil;

Ø  Elaborează şi asigură implementarea politicilor şi strategiilor financiar-contabile ale firmei;

Ø  Asigură elaborarea de studii şi analize cu privire la profitabilitatea activităţilor, eficienţa utilizării capitalului de lucru, evoluţia acumulărilor băneşti, a structurii cheltuielilor materiale şî a altor indicatori economico-finaciari;

Ø  Organizează analiza lunară a necesarului de lichidităţi şi dispune măsuri în vederea accelerării vitezei de rotaţie a activelor circulante;

Ø  Urmăreşte situatia stocurilor de valori materiale şî ia măsuri pentru încadrarea în normativul total al mijloacelor circulante;

Ø  Semnează alături de Directorul executiv şî angajează firma in toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia de a le refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;

Ø  Asigură menţinerea permanentă a capacităţii de plată a societăţii şi îndeplinire la termen a obligaţiilor faţă de oricare dintre creditorii societăţii;

Ø  Asigura plata la termen a obligaţiilor firmei faţă de bugetul de stat  şi faţă de alte instituţii;

Ø  Organizează şi asigură reflectarea realizărilor şi rezultatelor economice ale societăţii pe baza întocmirii situaţiilor financiare;

Ø  Întocmeşte lucrările de închidere lunară, a bugetelor de venituri şi cheltuieli şi calcularea principalilor indicatori economico-financiari: bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, notele la conturile anuale;

Ø  Organizează, conduce şi controlează inventarierea generală anuală a patrimoniului;

Ø  Elaborează şi supune aprobării Consiliului de administraţie raportul privind inventarierea generală anuală a patrimoniului, valoficiarea şî înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia  păgubit;

Ø  Menţine legătura cu băncile şi cu alte instituţii financiare;

Ø  Urmăreşte permanent legislaţia din domeniul financiar-contabil şi asigură respectarea acesteia;

Ø  Întocmeşte statele de plată pentru salarii şi eliberează adeverinbţele solicitate de angajaţi;

Ø  Întocmeşte declaraţia INTRASTAT.


Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la adresa de email recrutare@romarketing.ro
Contabil Senior
RoMarketing
  • Oradea

Alte evenimente