Mobile menu
Profile

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului "Cristofor Simionescu"

Poziții disponibile: O poziție
158
0
FULL-TIME
Educație, Training și Formare
Iași
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”

www.icpm.tuiasi.ro

A. Programul de studii universitare de MASTER reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare.

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu” oferă un program de pregătire cu durata de 4 semestre (120 credite), la forma de învăţământ de zi ş, în vederea extinderii şi perfecţionării pregătirii atestate prin diploma de studii universitare. Studiile academice universitare de Master se finalizează cu susţinerea unei disertaţii. 

Absolvenţii primesc diplomă de studii academice universitare de Master în următoarele domenii:

Domeniul:  Ingineria MediuluiProgramele: 

 • Managementul mediului
 • Managementul mediului și energie durabilă (cu predare în limba engleză, Environmental management and sustainable energy)
 • Managementul, tratarea și valorificarea deșeurilor

Domeniul:  Inginerie ChimicăProgramele: 

 • Biomateriale polimerice și bioresurse
 • Ingineria procedeelor nepoluante
 • Produse farmaceutice și cosmetice
 • Controlul și procesarea alimentelor

Informații privind admiterea 2020 la programele de master regăsiți AICI!

B. Programul de studii universitare de DOCTORAT reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare.

Domeniul; Inginerie chimică

În noua economie globală bazată pe consum, caracterizată prin apariția de noi nevoi și tendințe pentru noul mileniu, ingineria chimică este incontestabil provocatoare, mai ales prin abordarea multidisciplinară și pe mai multe niveluri de complexitate a cercetărilor, care se orientează în câteva direcții actuale și de perspectivă: realizarea de materialele cu structuri controlate; ingineria proceselor și tehnologii pentru produse noi, durabile; intensificarea proceselor și diversificarea produselor; modelarea și simularea pe mai multe scări de operare - de la nivel molecular la produs. În mod cert, tinerii cercetători își pot pune în valoare potențialul și elanul vizionar în cadrul programului de doctorat specific domeniului “Inginerie chimică” valorificându-și cunoștințele tehnice, abilitățile de comunicare și munca în echipă pentru a contribui in mod concret la materializarea acestor direcții, prin realizarea de cercetări în cadrul unor tematici ce privesc:

Tradiții, priorități și perspective de cercetare: 

 • Dezvoltarea, optimizarea și aplicarea tehnologiilor și a celor mai bune practici pentru toate etapele lanțului de producție care să contribuie la o industrie de proces eficientă din punctul de vedere al resurselor și calității produselor
 • Dezvoltarea unei industrii farmaceutice sustenabile, prin crearea de noi biocatalizatori și tehnologii de bioprocesare, cu cantități minime de deșeuri
 •  Îmbunătățirea tehnicilor existente de procesare a alimentelor și a metodelor de producere a amendamentelor pentru soluri și combaterea dăunătorilor, pentru a crește cantitatea și calitatea alimentelor disponibile
 • Proiectarea de tehnologii, aplicarea de practice avansate, dezvoltarea de microstructuri solide, emulsii și geluri fluide, pentru producerea unei game variate de alimente noi, sau pentru grefarea unor medicamente cu eliberare controlată
 • Dezvoltarea de metode mai sigure și mai eficiente de rafinare a produselor petroliere, astfel încât aceste surse de energie și chimicale să fie mai productive și mai eficiente din punctul de vedere al costurilor și impactului în mediu
 • Elaborarea de noi tehnologii de separare eficientă a unor componente din amestecuri, precum și realizarea de combinații inteligente ale tehnologiilor existente. Proiectarea, dezvoltarea, și analiza sistemelor care conțin membrane inteligente, cu distribuție controlată a mărimii, geometriei și orientării porilor
 •  Dezvoltarea de noi configurații ale reactoarelor chimice, cu performanțe de selectivitate și productivitate sporite. Elaborarea de modele matematice și algoritmi de simulare și optimizare pentru bilanțuri de materiale și energie, termodinamică, mecanica fluidelor, transfer de energie și masă, tehnologii de separare, cinetică chimică, proiectarea reactoarelor, proiectare de process etc.
 • Elaborarea de tehnologii inovatoare pentru prelucrarea polimerilor și a ceramicii, ca materiale dominante  în următoarele decenii, crearea de noi materiale polimerice cu proprietăți electrice, optice sau mecanice importante, precum și a biopolimerilor, cu proprietăți de biodegradabilitate ameliorate comparativ cu polimerii clasici
 • Elaborarea de noi tehnologii de biorafinare a materialelor vegetale și de valorificare a produselor: celuloză, lignină, hemiceluloze. Proiectarea unor noi sortimente de hârtie cu aplicații în domenii de vârf, precum și ambalajelor active și inteligente, flexibile, biodegradabile și reciclabile.
 • Dezvoltarea surselor alternative de energie (celulele fotovoltaice, celulele de energie care utilizează energia hidrogenului, biomasei, energia eoliană, energia valurilor)
Domeniul : Ingineria mediului
 
Marile provocări ale secolului XXI, accentuate de creșterea populației globale și de presiunea pe care aceasta o exercită asupra resurselor planetei sunt incontestabil asociate cu garantarea bunăstării oamenilor și a planetei, pentru care se caută și se găsesc soluții - cu contribuția substanțială a ingineriei mediului, soluții ce vizează sisteme inovatoare de furnizare a apei, epurarea apelor uzate, tratarea deșeurilor, prevenirea și eliminarea poluării din aer, apă și sol, printr-o abordare multidisciplinară, pragmatică, orientată către dezvoltarea și perfecționarea sistemelor specifice. Cercetarea în cadrul studiilor de doctorat în domeniul ”Ingineria mediului” răspunde problemelor dominante legate de:  aprovizionarea durabilă cu apă, alimente și energie; reducerea schimbărilor climatice și adaptarea la impactul acestora; proiectarea unui viitor fără poluare și deșeuri; orașe inteligente și eficiente; susținerea procesului de luare a deciziilor și informare a publicului pentru asigurarea dezvoltării durabile, a calității mediului, resurselor, sănătății umane.  Abordarea și rezolvarea acestor probleme se asociază cu un spectru larg de tematici de cercetare doctorală, precum:
Tradiții, priorități și perspective de cercetare ;
 • Dezvoltarea, perfecționarea, monitorizarea și optimizarea tehnologiilor pentru purificarea apei, care privesc: îmbunătățirea calității apei pentru o utilizare finală specifică: apa potabilă, apă industrială, apă de irigații, apă pentru întreținerea fluxului râurilor, apă pentru recreere, apă retrimisă în mediu în condiții sigure; descompunerea și transportul poluanților în mediul acvatic, inclusiv poluanți emergenți, cum ar fi produsele farmaceutice și nanoparticule; dezvoltarea de tehnici analitice noi pentru detectarea moleculelor reactive complexe, care afectează calitatea apei și afectează sănătatea mediului acvatic; impactul poluanților și interacțiunea lor cu sistemele biologice.
 • Elaborarea, dezvoltarea și optimizarea de tehnologii și tehnici avansate de purificare a apei: purificarea prin membrane (la presiune joasă - microfiltrare și ultrafiltrare și presiune înaltă -  nanofiltrare și osmoză inversă); oxidarea avansată (ozon, ozon cu adaos de peroxid de hidrogen și iradiere UV cu adaos de peroxid de hydrogen; adsorbția și schimbul ionic (în strat fix și mobil),tehnologii foto-electrochimice.
 •  Reducerea poluării atmosferice, monitorizarea și modelarea schimbărilor climatice globaleevaluarea cantitativă și generarea de soluții pentru minimizarea poluării aerului; evaluarea interacțiunilor impactului local și global al poluării aerului; reducerea emisiilor de poluanți atmosferici și dezvoltarea unor sisteme neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon;  dezvoltarea de senzori low-cost pentru poluanții atmosferici (ozon, oxizi de azot, particule etc.), care pot fi dispersați în zonele urbane pentru măsurarea la scară fină a calității aerului  dezvoltarea de tehnici analitice noi pentru detectarea moleculelor reactive complexe, care afectează calitatea aerului și sunt dăunătoare pentru sănătate.
 •  Practici, procese și tehnologii pentru tratarea, valorificarea și managementul deșeurilor, energii regenerabile: minimizarea cantităților de deșeuri; recuperarea unor materiale  din deșeuri și utilizarea lor ca resurse secundare; tratarea deșeurilor periculoase; remedierea solului din zona depozitelor de deșeuri; producția de energie regenerabilă, tehnologii de conversie a deșeurilor la energie.
 •  Dezvoltarea de biotehnologii pentru protecția mediului:dezvoltarea, utilizarea și reglarea sistemelor biologice pentru remedierea mediilor contaminate (sol, aer, apă) prin biosorbție, fitoremediere, remediere microbială sau combinații ale acestora  elaborarea de procese și tehnologii de producție prietenoase pentru mediu folosind microorganisme și enzime;obținerea de combustibili, energie electrică, materiale și substanțe chimice din biomasă prin biorafinare.
 •  Dezvoltarea și aplicarea instrumentelor și practicilor pentru economia circulară, producție și consum durabile: crearea și susținerea unei baze de materii prime durabile, prin proiectarea de procese și produse care conservă resursele; simbioza industrială; eticheta ecologică, sistemul UE de management de mediu și audit (EMAS), verificarea tehnologiilor de mediu;eco-inovarea, eco-proiectarea, ciclul de viață; indicatori de performanță ai dezvoltării durabile, domenii prioritare.
 • Materiale și tehnologii avansate pentru protecția mediului: nanoparticule, fotocatalizatori, material mezoporoase, argile modificate, zeoliți funcționalizați, adsorbenți polimerici reticulați, biocompozite
 •  Modelarea, optimizarea și simularea proceselor  formularea problemelor de modelare a sistemelor de mediu și identificarea domeniilor de aplicare; modele pentru simularea controlului proceselor;  modele ale ecosistemelor;cuplarea sistemelor de simulare cu alte instrumente software.
 • Dezvoltarea și aplicarea unor instrumente pentru evaluări de mediu: evaluarea impactului ecologic, auditul de mediu; analiza de decizie multicriterială; evaluarea ciclului de viață (LCA); evaluarea riscului ecologic.

Domeniul: Chimie

 Comunitatea cercetătorilor și specialiștilor din domeniul științelor chimice participă, la potențialul său maxim, în mod activ, la rezolvarea provocărilor majore globale de azi și de mâine ale lumii contemporane, în contextul în care se prognozează că populația lumii va ajunge la 10 miliarde de locuitori până în 2050, iar nivelul de bunăstare din întreaga lume depinde de progresele cunoașterii privind resursele, sănătatea, securitatea alimentară, energia, schimbările climatice. Tinerii cercetători se pot ralia acestor eforturi în cadrul programului de doctorat specific domeniului ”Chimie” prin realizarea de cercetări pe teme ce privesc:
Tradiții, priorități și perspective de cercetare :
 • Sinteza moleculară, integrarea proiectării, sintezei și caracterizării moleculelor organice și a celor anorganice cu referire la: sinteza noilor materiale funcționale folosind o gamă largă de instrumente  existente și dezvoltarea altora noi, sinteza de materiale prin auto-asamblare, materiale cu arhitectură moleculară impusă, sisteme hibride autoasamblate, sisteme supramoleculare fotosensibile, cristale lichide de tip bent-core, colesterice, derivați de ferocen, oxidiazol, sisteme macromoleculare complexe.
 • Dezvoltarea de noi metode și metodologii de polimerizare selective și eficiente care să exploateze chimia organometalică și organocataliza, să producă (bio/nano)materiale polimere prin (eco)tehnologii.
 • Dezvoltarea și aplicarea tehnicilor avansate de investigare și a metodelor moderne de calcul și modelare, aplicate la specii de interes chimic și biologic : metode spectrale, metode cromatografice. dezvoltarea de proceduri de calcul și utilizarea unor medii software pentru simularea, proiectarea și operarea sistemelor care variază de la atomi și molecule la interacțiuni ale moleculelor în sisteme complexe precum celule și organisme vii.
 •  Proiectarea și dezvoltarea unor metode de screening rapid, în timp real, a unor tehnici microanalitice și a altor sisteme avansate de detectare pentru substanțe chimice, alergeni, toxine, medicamente veterinare, hormoni de creștere,  a contaminării microbiene a produselor alimentare, a suprafețelor de contact.
 •  Elaborarea de studii și cercetări privind dezvoltarea de materiale inteligente prin: sisteme moleculare și biomoleculare autoasamblate, motoare moleculare sintetice, nano-sisteme inspirate biologic, suprafețe nano-structurate, sisteme funcționalizate ierarhic și măsurare la nano-scară,  integrarea nanostructurilor; auto-asamblarea componentelor biologice și non-biologice pentru a produce biosenzori, dispozitive de memorie, dispozitive hibride;sinteza de polimeri inteligenți și substanțe chimice biocompatibile pentru echipamente chirurgicale, implanturi și organe artificiale; interconectarea materialelor pentru a face posibilă comunicarea la putere joasă și rezoluție înaltă cu nanofire metalice, nanotuburi.
 • Crearea de produse multifuncționale prin formulare și eliberare controlată: obținerea de produse pentru îngrijirea personală și a locuințelor, cosmetice, alimente și băuturi, aditivi de combustibil, lubrifianți, acoperiri, cerneluri, coloranți, produse agrochimice și farmaceutice, elaborarea de tehnici de formulare pentru noi amestecuri de substanțe active pentru asigurarea livrării la momentul potrivit și în cantitatea prescrisă a dozelor de produse;proiectarea de ingrediente eficiente, ca substanțe chimice concepute să ofere unui produs mai multe grade de funcționalitate.
Informații privind admiterea 2020 la programele de doctorat regăsiți AICI!

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului "Cristofor Simionescu"
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”
 • Iași

Alte evenimente