Mobile menu
Profile

inginer electrotehnist

Poziții disponibile: O poziție
715
1
FULL-TIME
Producție & Tehnică
Iași
ArcelorMittal Tubular Products Iasi

Competen]e

1.     Proiectarea [i construirea sistemelor [i a echipamentelor electrice;

2.     Diagnosticarea [i repararea sistemelor [i echipamentelor electrice;

3.     Instalarea, repararea [i `nlocuirea componentelor sistemelor electrice;

4.     ~ntre]inerea [i repararea sistemelor electrice, motoarelor [i a echipamentelor electrice;

5.     Efectuarea de controale periodice pentru verificarea preventivă a sistemelor [i echipamentelor electrice;

  1. Executarea manevrelor `n instala]iile electrice conform cu RGM - NTE 009/10/00;
  2. Identificarea m=surilor necesare pentru cre[terea randamentului la instala]iile consumatoare de energie;
  3. Urm=rirea amelior=rii regimurilor de consum a energiei [i `ncadrarea `n factorul de putere optim;
  4. Participarea la dezvoltarea planurilor de ac]iuni preventive

Cuno[tin]e necesare
 

1.       Cuno[tin]e de baz= privind func]ionarea convertizoarelor de frecven]= [i curent continuu;

2.       Cuno[tin]e de realizare [i interpretare a schemelor electrice;

3.       Cuno[tin]e ac]ion=ri electrice, automatiz=ri industriale;

4.       Cuno[tin]e de baz= PLC, HMI.


Responsabilit=]i

 

1.       Monitorizarea func]ion=rii echipamentelor pentru exploatarea `n condi]ii de siguran]= a instala]iilor electrice/energetice din zona de responsabilitate;

2.       Asigurarea interven]iilor `n vederea elimin=rii defec]iunilor [i restabilirii func]ion=rii normale a instala]iilor, sistemelor [i echipamentelor electrice din aria liniilor de produc]ie;

3.       Participarea la lucr=rile de revizii tehnice [i repara]ii planificate, `mpreun= cu forma]iile de repara]ii;

4.       Studierea [i oferirea de consultan]= cu privire la aspecte tehnologice ale materialelor, produselor [i proceselor;

5.       Particip= la lucr=rile de investi]ii;

6.       Asigur= updatarea schemelor electrice pentru orice modificare.

inginer electrotehnist
ArcelorMittal Tubular Products Iasi

Alte evenimente