Mobile menu
Profile

inginer automatist

Poziții disponibile: O poziție
685
1
FULL-TIME
Producție & Tehnică
Iași
ArcelorMittal Tubular Products Iasi

Competen]e

1.   Diagnosticarea [i repararea sistemelor [i echipamentelor electrice / electronice;

2.   Asistarea [i oferirea de suport tehnic electricienilor `n instalarea, `ntre]inerea [i func]ionarea echipamentelor;

3.   Efectuarea de m=sur=tori electrice pentru diagnoz= [i validare a interven]iilor;

4.   Proiectarea [i execu]ia instalatiilor cu automate programabile;

5.   Instalarea, repararea [i `nlocuirea senzorilor [i traductoarelor;

6.   ~ntre]inerea [i calibrarea sistemelor [i echipamentelor de automatiz=ri (electrice / electronice);

7.   Repararea [i calibrarea elementelor de automatizare (senzori, traductoare, convertizoare etc);

8.   Participarea la dezvoltarea planurilor de ac]iuni preventive. 

 

Cuno[tin]e necesare
 

1.   Cuno[tin]e automatiz=ri industriale, senzori, ac]ion=ri, pneumatic=;

2.   Cuno[tin]e de baz= PLC, experien]= `n interpretare [i `n]elegere a limbajelor de baz= PLC;

3.   Cuno[tin]e de baz= HMI;

4.   Cuno[tin]e de baz= privind func]ionarea convertizoarelor de frecven]= [i curent continuu;

5.   Cuno[tin]e de realizare [i interpretare a schemelor electrice;


Responsabilit=]i

 

1.   Monitorizarea func]ion=rii echipamentelor pentru exploatarea `n condi]ii de siguran]= a instala]iilor electrice din zona de responsabilitate;

2.   Asigurarea interven]iilor `n vederea elimin=rii defec]iunilor [i restabilirii func]ion=rii normale a instala]iilor, sistemelor [i echipamentelor de automatiz=ri din aria liniilor de produc]ie;

3.   Participarea la lucr=rile de revizii [i repara]ii planificate, `mpreun= cu forma]iile de repara]ii;

4.   Studierea [i oferirea de consultan]= cu privire la aspecte tehnologice ale materialelor, produselor [i proceselor;

5.   Particip= la lucr=rile de investi]ii;

6.   Asigur= updatarea schemelor electrice pentru orice modificare.

inginer automatist
ArcelorMittal Tubular Products Iasi

Alte evenimente